מורשת מתיישבי ממילא

מורשת מתיישבי ממילא

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" MasterPageFile="~/IframePage.master" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="E2GNewBO.Account.Login" %>

<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">

      <div id="page" class="page">

            <div class="header">

                <div id="LogoContainer" style="display: inline-block; width: 320px; text-align: center; z-index: 1; position: absolute; right: 7px; top: 27px;">
                    <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="~/App_Themes/Default/Images/Easy2Give_logo.png"
                        Height="95" Width="320" CssClass="logo" />
                </div>

                <div class="title"></div>
                <div class="clear hideSkiplink">

                </div>
            </div>
            <div id="content" runat="server" class="content">
               
    <div class="accountInfo">
        <h2>Log In
        </h2>
        <p>
            Please enter your username and password.
        <%--<asp:HyperLink ID="RegisterHyperLink" runat="server" EnableViewState="false">Register</asp:HyperLink>
        if you don't have an account.--%>
        </p>
        <asp:Login ID="LoginUser" runat="server" EnableViewState="false" RenderOuterTable="false" OnLoggedIn="LoginUser_LoggedIn">
            <LayoutTemplate>
                <span class="failureNotification">
                    <asp:Literal ID="FailureText" runat="server"></asp:Literal>
                </span>
                <asp:ValidationSummary ID="LoginUserValidationSummary" runat="server" CssClass="failureNotification"
                    ValidationGroup="LoginUserValidationGroup" />

                <fieldset class="login">
                    <legend>Account Information</legend>
                    <p>
                        <asp:Label ID="UserNameLabel" runat="server" AssociatedControlID="UserName">Username:</asp:Label>
                        <asp:TextBox ID="UserName" ClientIDMode="Static" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                        <asp:RequiredFieldValidator ID="UserNameRequired" runat="server" ControlToValidate="UserName"
                            CssClass="failureNotification" ErrorMessage="User Name is required." ToolTip="User Name is required."
                            ValidationGroup="LoginUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </p>
                    <p>
                        <asp:Label ID="PasswordLabel" runat="server" AssociatedControlID="Password">Password:</asp:Label>
                        <asp:TextBox ID="Password" ClientIDMode="Static" runat="server" CssClass="passwordEntry" TextMode="Password"></asp:TextBox>
                        <asp:RequiredFieldValidator ID="PasswordRequired" runat="server" ControlToValidate="Password"
                            CssClass="failureNotification" ErrorMessage="Password is required." ToolTip="Password is required."
                            ValidationGroup="LoginUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </p>
                    <p>
                        <asp:CheckBox ID="RememberMe" runat="server" />
                        <asp:Label ID="RememberMeLabel" runat="server" AssociatedControlID="RememberMe" CssClass="inline">Keep me logged in</asp:Label>
                    </p>
                </fieldset>
                <p class="submitButton">
                    <asp:PlaceHolder ID="autoLogin" runat="server" Visible="false">
                        <%--<div style="margin: 0px;width:260px">--%>
                        <telerik:RadButton ID="adminBtn" runat="server" Text="Admin" AutoPostBack="False" Width="70px"
                            OnClientClicked="logMeIn" CommandName="logInAdmin" CssClass="autoLoginBtn">
                        </telerik:RadButton>
                        <telerik:RadButton ID="userBtn" runat="server" Text="User" AutoPostBack="False" Width="70px"
                            OnClientClicked="logMeIn" CommandName="logInUser" CssClass="autoLoginBtn">
                        </telerik:RadButton>
                        <%--</div>--%>
                        <script type="text/javascript">
                            function logMeIn(button, args) {
                                var logInto = args.get_commandName();
                                switch (logInto) {
                                    case "logInAdmin":
                                        <%if (E2GBAL.Utilities.Config.Environment.Dev)
                                          {%>
                                        $("#UserName").val("admin");
                                        $("#Password").val("123456");
                                        <%}%>
                                        <%if (E2GBAL.Utilities.Config.Environment.Qa)
                                          {%>
                                        $("#UserName").val("qa");
                                        $("#Password").val("1");
                                        <%}%>
                                        $("#LoginButton_input").click();
                                        break;
                                    case "logInUser":
                                        $("#UserName").val("2");
                                        $("#Password").val("123456");
                                        $("#LoginButton_input").click();
                                        break;
                                    default:
                                        //nothing
                                }
                            }
                            $(function () {

                            });
                        </script>
                    </asp:PlaceHolder>
                    <telerik:RadButton ID="LoginButton" runat="server" ClientIDMode="Static" Width="70px"
                        CommandName="Login" Text="Log In" ValidationGroup="LoginUserValidationGroup" />
                </p>

            </LayoutTemplate>
        </asp:Login>
    </div>

            </div>
            <div class="clear"></div>
        </div>

</asp:Content>